Policzna, dn. 15.07.2015r

 

OGŁOSZENIE

 

Krajowy Związek Kółek Rolniczych organizuje w dniach 18.08.2015r-31.08.2015r kolonie  dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat. Kolonie będą się odbywały w Ośrodku „Sedyko” w miejscowości Dziwnówek k. Szczecina, nad samym morzem. Warunkiem jest opłacanie przez przynajmniej jednego z rodziców składki na KRUS. Koszt kolonii około 680 zł ( 300 zł plus ok. 380 zł koszt dojazdu).

 Możliwość wykupienia kolonii dla dzieci rodziców nieubezpieczonych w KRUS, koszt to 1000 zł plus ok. 380 zł koszt dojazdu.

 

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu 503 592 520.

 

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA     PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013RZgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U  z 2014 r, poz. 567)
  W związku z art. 8 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z dnia 30.04.2014 r. poz. 567) informuje Panią/Pana o możliwości złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wniosku    o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
 Na podstawie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasło z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą   przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby                     z kręgu uprawionych.  W/w  ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem 1 lipca 2013 r.  Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem  1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00 zł wraz z odsetkami przysługiwać będzie:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy,   w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie    o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.  
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:                                                                                        (a) osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub                                                                                                                                     (b)   osoba wymagającą opieki innej osoby miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15.09.2014 r.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się  o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.
 

       Rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, wykonują w nim pracę i sprawują opiekę nad   niepełnosprawnym członkiem rodziny winni złożyć oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy                           w gospodarstwie rolnym (art. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.