Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017''

                                                                                                                  

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że od dnia 01.08.2017 roku do dnia 25.08.2017 roku będą trwać zapisy w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2017''.

      Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:

,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomnośći;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej''.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Policznie.