Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie

Adres:

ul. B. Prusa 2A

26-720 Policzna

tel. 48 677 00 42

e-mail:opspoliczna@wp.pl

Kierownik Ośrodka mgr Iwona Olejarz  - organizator pomocy społecznej

Godziny pracy: 700 – 1500

praca w terenie  od 1000 - 1430

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Policzna powołana do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania są realizowane na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje zgodnie z ( art.8 ust.1):

1.osobie samotnie gospodarującej, której dochód własny nie przekracza kwoty 634 zł miesięcznie.

2.osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza  kwoty 514 zł miesięcznie.

3.rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt. 2-15 .

Kryterium dochodowe podlega okresowej weryfikacji i jest ogłaszane  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w „ Monitorze Polskim”.

Udzielenie pomocy następuje po złożeniu wniosku przez  osobę zainteresowaną oraz przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania/przebywania przez pracownika socjalnego.

Rodzaj i wysokość świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy     i środków finansowych.

Formy pomocy świadczone przez Ośrodek:

- pomoc materialna – zasiłki /stałe, okresowe, celowe składki na ubezpieczenie zdrowotne/,

- pomoc rzeczowa – udzielanie schronienia, posiłku/ w tym dożywianie dzieci/,odzieży,

- usługi opiekuńcze – udzielane osobom starszym , niepełnosprawnym wymagającym opieki,

- praca socjalna- poradnictwo, pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, bytowych.

Przyznanie świadczeń następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w drodze decyzji wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Wójta Gminy Policzna.

Decyzja jest wydawana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Kierownika GOPS w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wypłata świadczeń następuje do końca danego miesiąca .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie  realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia  28 listopada 2003  roku o świadczeniach rodzinnych.

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje po złożeniu wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami .

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych:

- jeżeli dochód na osobę nie przekracza 674 zł ,

- gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności to dochód na osobę nie  

   może przekraczać 764 zł.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłków są ogłaszane Rozporządzeniem Rady Ministrów .

Kryterium dochodowe zmienia się  - podlega okresowej weryfikacji.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.