UCHWAŁA  NR   XXX/226/10

RADY  GMINY  POLICZNA

z   dnia  26 .10.2010 r.

 

 w  sprawie  określenia trybu  i  sposobu  powoływania   i  odwoływania  członków  Zespołu Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania  .

 

                        Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 15  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w  związku  z  art. 9a  ust.15 ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 roku o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz. U. Nr 180,  poz. 1493, z  późn. zm.)  Rada  Gminy  w  Policznie    uchwala  co  następuje  :

 

                                                                              § 1 

 Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania  Przemocy   w  Rodzinie , zwanego  w  dalszej części Uchwały  „Zespołem”, którego  celem  będzie  realizacja  działań  określonych  w Gminnym  Programie  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  w  Rodzinie  oraz  określa  się  szczegółowe  warunki  funkcjonowania  Zespołu. 

 

                                                                             § 2

Kadencja   Zespołu  trwa  3  lata.

 

                                                                             §  3 

Obsługę  organizacyjno-techniczną   Zespołu  zapewnia Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Policznie.

 

                                                                            §   4

Członków  Zespołu  powołuje  i  odwołuje  Wójt  Gminy  Policzna        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                             §  5 

 1. W  skład  Zespołu  wchodzą  przedstawiciele:

 1. jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej ;
 2. gminnej komisji rozwiązywania  problemów   alkoholowych ;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony  zdrowia;   
 6. organizacji pozarządowych.      

                                                                                                                                                                                                        2.    W  pracach  Zespołu  mogą  uczestniczyć,  zaproszeni  przez  Przewodniczącego  Zespołu

        specjaliści  w  dziedzinie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie .   

 

 

                                                                              § 6  

 1.  Wójt  Gminy  Policzna  odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

 1. na  jego  umotywowany wniosek ,
 2. na wniosek podmiotu, którego jest  przedstawicielem,
 3. w  przypadku skazania  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne

   

 2.  Wnioski , o których  mowa  ust. 1  pkt. 1  i  2  ,  sporządzone  na  piśmie , składa się

       Przewodniczącemu  Zespołu, który  przekazuje  je  niezwłocznie  Wójtowi  Gminy 

       Policzna.

 3.  Uzupełnienie składu  Zespołu  odbywa  się  w  trybie  i  na  zasadach  właściwych dla

       powołania  członka  Zespołu, w  terminie 30 dni od  dnia  odwołania.

 

                                                                §  7

 1. Pracami  Zespołu  kieruje  Przewodniczący  Zespołu, a  w  razie  jego  nieobecności - 

Zastępca Przewodniczącego  Zespołu.

 1. Przewodniczący  Zespołu  i  jego  Zastępca  wyłaniani  są  na  pierwszym  posiedzeniu 

Zespołu  spośród  jego  członków  w   głosowaniu  tajnym, zwykłą większością  głosów 

3.   Pierwsze  posiedzenie  Zespołu  zwołuje  Wójt  Gminy  Policzna.      

4.   Posiedzenia  Zespołu  zwołuje  Przewodniczący  z  własnej  inicjatywy  lub na  wniosek 

       jednego  z  członków w  zależności  od  potrzeb,  jednak nie  rzadziej niż raz na trzy

       miesiące.

 

                                                                §  8

 1. Zespół  może  tworzyć  grupy  robocze  w  celu rozwiązywania  problemów  związanych  z 

wystąpieniem  przemocy  w  rodzinie  w indywidualnych  przypadkach.

 1. W  skład grup  roboczych  mogą  być  powoływani  członkowie  Zespołu  oraz  specjaliści w dziedzinie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  spoza  składu Zespołu. 
 2. Przewodniczący  Zespołu  może  powierzać  poszczególnym  członkom  Zespołu     

wykonanie  określonych  prac, niezbędnych  do  realizacji  zadań  Zespołu.     

 1. Szczegółowy  tryb  pracy  Zespołu  i  grup  roboczych , określa  regulamin  ustalony  przez     

      Przewodniczącego  Zespołu  po  konsultacji  z  pozostałymi  członkami  Zespołu , 

      zatwierdzony  przez   Wójta  Gminy  Policzna.

 

                                                                 §   9

 W  wykonaniu  swoich  zadań  Zespół  może  współpracować  z  jednostkami organizacyjnymi   Gminy  Policzna  oraz  z   zainteresowanymi    organizacyjnymi   pozarządowymi.

 

                                                                 § 10

  Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi  Gminy  Policzna.

 

                                                                                §  11

  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

    

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    mgr inż. Zenon Mazur

Informacja

Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójt Gminy Policzna w dniu 29 kwietnia 2014r powołał Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej Zespołem.
czytaj dalej...