Zarządzenie Nr 0050.23a.2017

Wójta Gminy Policzna

z dnia 02 maja 2017 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 9a ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz Uchwały Nr XXX/226/10 Rady Gminy Policzna z dnia 26.10.2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

 

 1. Łukasz Nogaj – Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

w Zwoleniu,

 1. Rafał Pastuszka – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu,

 2. Jolanta Kalinowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie,

 3. Justyna Mierzejewska – Figura – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego PSP

w Czarnolesie,

 1. Krzysztof Kalinowski – Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnolasu,

 2. Ewa Sztobryn – pedagog szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Policznie,

 3. Iwona Olejarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie,

 4. Izabela Sałek – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Policznie.

 1. Lucyna Stępień – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Policznie,

 1. Jadwiga Podsiadła – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie,

 2. Alina Banaś – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Policznie.

 

 

§2

 

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem a podmiotami, o których mowa w §1.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM DS. PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

 

zawarte w Policznie dnia 02.05.2017 r. pomiędzy:

Panem Tomaszem Adamcem – Wójtem Gminy Policzna

a

Panią Justyną Mierzejewską-Figura – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czarnolasu w Czarnolesie,

zwanych dalej Stronami, dotyczące współpracy w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem, powołanego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Policznie.

 

§1

 

Strony niniejszego porozumienia kierując się chęcią niesienia efektywnej pomocy osobom, mieszkańcom gminy Policzna, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zobowiązują się do aktywnego udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

§2

 

Strony porozumienia zobowiązują się m.in. do:

 1. Przestrzegania regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 2. Zapewnienia udziału przedstawiciela danej instytucji, jednostki w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, zwołanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawicielem powinna być osoba, która może podjąć działania pomocowe na rzecz osoby lub rodziny, ze względu na kompetencje lub rejon, w którym pracuje.

 3. Oddelegowania przedstawicieli danej instytucji, jednostki (zgodnie z załącznikiem Nr 1) do udziału w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w tym sfinansowania kosztów przejazdu z siedziby Strony do miejsca posiedzenia Zespołu

i z powrotem.

 1. Podjęcia czynności na rzecz osoby lub rodziny, w ramach kompetencji danej instytucji, zgodnie z ustaleniami Zespołu Interdyscyplinarnego.

 2. Przekazania informacji oraz sprawozdania z czynności wykonywanych na rzecz osoby lub rodziny do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z przyjętą dokumentacją.

 

§3

 

 1. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, o których mowa w §1 koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie.

 2. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej będą organizowane

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie.

 1. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w siedzibie innej instytucji biorącej udział w pracach Zespołu.

 

 

§4

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie może być uzupełniany o osoby z innych instytucji, które będą miały wpływ na dalsze prace Zespołu. Zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego wymaga formy pisemnej w formie Zarządzenia Wójta Gminy Policzna.

 

§5

 

Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania przez strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójt Gminy Policzna w dniu 29 kwietnia 2014r powołał Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej Zespołem.
czytaj dalej...